МЕНЮ
КОШНИЦА

Политика за сигурност

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (наричана по-долу за краткост “Политика”) и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Уеб сайта, както и да сключвате договори с ВВМ - М ООД . При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.


Дата на актуализация: 20 август 2021 г.

 

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 

            Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.   
            С цел сключване и изпълнение на договор за продажба от разстояние чрез Уеб сайта
WWW.VVMSTORE.COM и мобилните версии (наричан по-долу за краткост „Уеб сайта“), ВВМ - М ООД (наричано по-долу за краткост „Ние“/„Нас“) със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Ген. Никола Иванов 1, ПК 4004, ЕИК: 200163565, представлявано от своя управител, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

            ВВМ - М ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този Уеб сайт и закупуването на предлаганите продукти. При обработването на лични данни ВВМ - М ООД  спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите посетители на Уеб сайта и/или клиенти e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за ВВМ - М ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от ВВМ - М ООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които ВВМ - М ООД е поело, и което дава право на ВВМ - М ООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

            Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава-членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни ВВМ - М ООД обработва:

            Във връзка с Ваше посещение на Уеб сайта и/или сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние, ВВМ - М ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

            (а) физически лица, ползватели на Уеб сайта без регистрация;

            (б) физически лица, ползватели на Уеб сайта с регистрация (наричани по-долу за краткост Потребители);

            (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ВВМ - М ООД;

            (г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ВВМ - М ООД;

            (д) физически лица, с които сключваме и изпълняваме договор за покупко-продажба от разстояние чрез Уеб сайта (наричани по-долу за краткост Клиенти);

            (е) физически лица, които са се абонирали за нашия електронен Бюлетин.

II.  Лични данни, които обработваме:

1.    Данни, които Вие предоставяте:

            Невъзможно е посещението на нашия Уеб сайт и/или сключването на договор от разстояние с Вас и изпълнението на същия, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна, а Вие сами решавате дали и как да се възползвате от възможностите за сключване и изпълнение на договор, предоставян чрез Уеб сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да  сключим и изпълним съответния договор. Това са доста простички неща като:

·       име и фамилия,

·       адрес,

·       телефон,

·       имейл адрес, и

·       парола (при регистрация).

            В случай че предоставяте Ваши лични данни на ВВМ - М ООД посредством Viber, Skype, Facebook, Instagram или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове и приложения имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила, преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения.

            С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към ВВМ - М ООД, постъпила чрез електронни форми в Уеб сайта, чрез обаждания по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

            Освен това Уеб сайтът дава възможност да се абонирате за нашия Бюлетин, за да получавате на Вашия имейл адрес известия за нови услуги и продукти, публикувани в Уеб сайта. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че желаете да ползвате услугата, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез отправяне на молба посредством електронната форма за контакт, налична на Уеб сайта.

            Предоставените в Уеб сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните.

ВВМ - М ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за контакт, налична на Уеб сайта.

2.    Данни, които са свързани с процеса на ползване на Уеб сайта

            В допълнение, ние събираме информация от Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате при посещение на Уеб сайта. Тази информация може да включва следното:

·       идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.

·       информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното Ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства Ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.

·       информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, информация за уеб дневника Ви, както и настройки за език, дата и час. 

            В Уеб сайта се използват логове със следните цели:

            • за подсигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;

            • за подсигуряване сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия;

            • за развитие и подобряване на услугите в Уеб сайта;

            • за измерване на посещаемостта и ползваемостта на уеб сайта;

            • сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

            Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 6 /шест/ месеца. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на „бисквитки“.

            За функционирането на Уеб сайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

            Основната цел, поради която обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние чрез Уеб сайта. Използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим възможностите на Уеб сайта, да ви предоставим персонализирано преживяване при посещение на същия, да се свържем с Вас относно Вашата поръчка, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да Ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг съобразно Вашите интереси, както и за откриване, смекчаване и разследване на измамни или незаконни дейности.

            ВВМ - М ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

            • сключване на договор за покупко-продажба от разстояние между Вас и ВВМ - М ООД - изискваме вашите данни за идентификация, контакт, плащане, доставка и носене на гаранционна отговорност;

            • изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за трансакции);

            • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Уеб сайта и на ВВМ - М ООД;

            • изпълнението на законови задължения на ВВМ - М ООД, вкл. счетоводните задължения;

            • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща и/или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;

            • регистрацията Ви на Уеб сайта (в този случай Ние ще използваме Вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса и други);

            • администрирането на Уеб сайта;

            • анализиране и подобряване на използването на нашия Уеб сайт и търговията на дребно (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия Уеб сайт);

            • измерване и анализиране на нашата реклама;

            • отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;

            • поддържане на Уеб сайта и мрежата ни сигурни и безопасни;

            • обработване на плащания и предотвратяване на измамни трансакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);

            • да се свържем с Вас относно профила Ви, да отстраняваме проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с Вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения;

            • да Ви предоставим услуги, базирани на местоположение (като рекламиране, резултати от търсенето и друго персонализирано съдържание).

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на ВВМ - М ООД  и/или трети лица, което е свързано с:

            • осигуряване на нормалното използване на Уеб сайта от Ваша страна и от страна на другите посетители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

            • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Уеб сайта;

            • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договор с Вас или в отговор на отправено запитване посредством електронната форма в Уеб сайта;

            • насочване на нашия маркетинг, актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания;

            • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

            • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ВВМ - М ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Уеб сайта и/или засегнати трети страни.

            За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

            Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните възможности на Уеб сайта за сключване на договори или със защитата на данните Ви и др. подобни. Друго наше законово задължение е свързано с воденето на счетоводна отчетност и необходимостта от запазване на лични данни по фактури съгласно Закона за счетоводството. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

            Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

            Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, т.е. за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

            При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите на Уеб сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни (като име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес, факс и парола) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

За целия период на поддържане на акаунта в Уеб сайта и до 6 /шест/ месеца от прекратяване на регистрацията.

Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Уеб сайта.

Данни при сключване на договор (име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес, факс)

До прекратяване на регистрацията Ви или докато изпълним всички законови и договорни задължения.

При отдаването при извършване на покупка чрез нашия уебсайт ще запазим посочената информация с цел отчитане на нови и съществуващи потребители на нашите партньорски рекламодатели. Запазваме информацията за трансакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.

Личните данни, обработвани във връзка с издаването на фактура или друг документ за данъчен контрол

За срок от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Съхраняват съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството

Вашия имейл адрес за известяване за нови или актуални продукти

За периода, за който е активен абонаментът за Бюлетин, до неговото прекратяване.

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

Настройки

До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в „бисквитка“, до 6 /шест/ месеца от последното ползване.

В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

За периода до 6 /шест/ месеца.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Лог за влизане в акаунта (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане или до закриването на акаунта

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

За период до 6 /шест/ месеца.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Запитвания , искания и всякаква кореспонденция, вкл. входящи телефонни обаждания.

Кореспонденцията се съхранява за срок 6 /шест/ месеца след приключването ѝ. Входящи телефонни разговори НЕ се съхраняват. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо.

С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Уеб сайта, чрез обажданията по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.

Бисквити

До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите.

За описание на използваните бисквити виж „Политика за използване на Бисквити“


           
Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от Вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след като сте изтрили профила си.

 

            В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

            ВВМ - М ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

            Във връзка с изпълнението на договор, сключен с Вас посредством Уеб сайта, Ние предоставяме горепосочените Ваши лични данни или част от тях на:

·       нашите служители и професионални съветници;

·       доставчици, бизнес партньори и подизпълнители, които ни помагат при обработката на плащания, при предоставяне на персонализирани реклами или при предотвратяването, откриването, смекчаването и разследването на потенциално незаконни действия срещу сигурността, свързана със събиране на сметки, програми за партньори и възнаграждения, ко-брандирани кредитни карти и други бизнес операции;

·       спедитори, с които споделяме адрес за доставка, информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на закупени артикули и други съобщения, свързани с доставката;

·       служители на счетоводната кантора, която предоставя счетоводни услуги на ВВМ - М ООД

·       компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните;

·       трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на ВВМ - М ООД и/или други потребители на Уеб сайта;

·       лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни;

·       нашите рекламодатели от трети страни с цел осигуряване на персонализирана реклама;

·       доставчици на търсачки и уеб анализи.

            При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни или част от тях, изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика.

            Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

            Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове и бутони за споделяне, напр. Facebook и Instagram. Тези уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да се запознаете с всички правила за поверителност, намерени на такива уебсайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

·       Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни.

·       Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез подаване на Молба в този смисъл чрез електронната форма за контакт на Уеб сайта.

·       Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

·       Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице основание за обработване по смисъла на Общия регламент относно защита на данните.

·       Закриване на акаунт.

            В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на Молба в този смисъл посредством електронната форма за контакт в Уеб сайта.

            След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 6 /шест/ месеца се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

·       Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

·       Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

·       Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Уеб сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

·       Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Уеб сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

·       Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за известия за нови услуги и продукти, публикувани в Уеб сайта, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

·       Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

·       Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни:

-       Aдрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

-       Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

-       -тел: 02/91-53-518

-       -email: kzld@cpdp.bg

            Може да упражните горепосочените права посредством подаване на Молба чрез електронната форма за контакт, налична на Уеб сайта, както и по телефон, регулярна или електронна поща. В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, ВВМ - М ООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацията

            ВВМ - М ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Уеб сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни

            С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти, посетители на Уеб сайта, представители на партньори и служители, ВВМ - М ООД прилага необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

            Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

            За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки

Като неразделна част от настоящата Политика ВВМ - М ООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“, която също е качена на Уеб сайта.

X. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към ВВМ - М ООД на:

    Тел.: +359 876157615, или чрез

    Формата за контакт на Уеб сайта.